چاپ پارچه

چاپ پارچه

مراحل آموزش : 8 جلسه ،2 ماه ،هفته ای یک جلسه می باشد . 2 جلسه  آخر پروژه نهایی بر روی کوسن و یا شال می باشد ، تا هنر جو ها شهامت چاپ روی پارچه خای خود داشته باشند.

 

وسایل مورد نیاز :طلق شفاف A4 بی رنگ ،کاتر باریک ،مازیک cd ، رنگ اکرولیک ،پارچه چلوار یا متقال (40*40) ،اسفنج  و ....